آمار کلی

کد ملی: 090110XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی قطعات محوری خراسان عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/01 تا کنون
تولیدی تکران طوس بازرس علی البدل فعال 1395/08/20 تا کنون
تکران طوس همگام بازرس اصلی خارج شده 1394/05/15 تا 1396/06/25
تولیدی صنعتی همگام صنعت شرق بازرس اصلی فعال 1391/05/28 تا کنون