آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معدنی وصنعتی سوراوجین عقیق عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/04/26 تا 1398/05/01