آمار کلی

کد ملی: 247158XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مرکز توپخانه و گروههای چهل و چهار و پنجاه و پنج عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/11/11 تا 1394/11/13