آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی رها خورشید ملک زاده ارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/22 تا کنون