آمار کلی

کد ملی: 579973XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان آموزش و پرورش گلوگاه عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/03/21 تا 1396/06/13