آمار کلی

کد ملی: 006890XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایدار سلامت دماوند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/25 تا کنون
ساختمانی بین آزما رادمان عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/12/25 تا 1396/06/01