آمار کلی

کد ملی: 222898XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی ایران عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/15 تا کنون