آمار کلی

کد ملی: 545914XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان بهداری میانه عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/18 تا کنون
مصرف شبکه بهداشت و درمان میانه عضو هیئت مدیره فعال 1394/03/21 تا کنون