آمار کلی

کد ملی: 170962XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 4

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تامین دارو انجمن دارو سازان آذربایجان شرقی رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/09 تا کنون
داروسازان استان آذربایجان شرقی رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/19 تا کنون
خدمات بهداشتی و درمانی یک هزار و دویست و نه خسروشهر عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/07/20 تا 1398/08/24
داروسازان استان آذربایجانشرقی رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/05/25 تا کنون
خدمات بهداشتی و درمانی 1209 خسرو شهر رئیس هیئت مدیره فعال 1392/03/31 تا کنون