آمار کلی

کد ملی: 259388XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهاب اشل مدرن رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/06/25 تا 1396/08/08