آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فلات راه کار جنوب مدیرعامل خارج شده 1390/07/21 تا 1395/06/15