آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرغداری تاراز شوشتر که در محل دفتر شرکت تشکیل گردید و طی نامه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1386/05/19 تا کنون