آمار کلی

کد ملی: 386007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارم سپهر ماد آریا عضو هیئت مدیره فعال 1393/09/23 تا کنون