آمار کلی

کد ملی: 162098XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پنجه طلایی هادی عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/01 تا کنون