آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارگری نیک نوش و کر کرمانشاه بازرس علی البدل فعال 1387/02/08 تا کنون