آمار کلی

کد ملی: 004098XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مطالعات جامع حمل ونقل وترافیک تهران عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/11/26 تا 1395/01/25
سرمایه گذاری مسکن تهران نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1390/01/31 تا 1391/10/18