آمار کلی

کد ملی: 393245XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی ترسه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/12/04 تا کنون