آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصالح فروشان البرز سی سنگان و حومه رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1387/08/20 تا کنون