آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی بین المللی بام وبنیان تجارت شرق بازرس علی البدل خارج شده 1387/03/06 تا 1389/03/06