آمار کلی

کد ملی: 007516XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
وکالت و مشاوره امیر یاقوتی مدیرعامل فعال 1395/10/15 تا کنون