آمار کلی

کد ملی: 403214XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی آیسو اهورا حسام رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/15 تا کنون