آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی و مرغداری آوای سیمرغ تربت جام بازرس اصلی خارج شده 1392/12/15 تا 1396/02/27