آمار کلی

کد ملی: 005145XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سامانه گستر اطمینان لیان عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/18 تا کنون
شهیر فخرآوران توسعه سلامت عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/01 تا کنون
عمرانی بهساز بنا گستر سامان عضو هیئت مدیره منحل شده 1395/03/04 تا کنون