آمار کلی

کد ملی: 370150XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن موسیقی شستون سراوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/11/15 تا کنون