آمار کلی

کد ملی: 175506XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آبی زاگرس صنعت جنوب نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/08 تا کنون