آمار کلی

کد ملی: 109113XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همراهان ارتباطات و یاوران نیک نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/10/11 تا 1397/11/17