آمار کلی

کد ملی: 001184XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رادین سپنتا افرند رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/14 تا کنون
راشین پرگاس درنیکا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/14 تا کنون
آرین دوخت آذین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/26 تا کنون