آمار کلی

کد ملی: 161011XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باز توانی اعتیاد رهایش اردبیل رئیس هیئت مدیره فعال 1397/06/04 تا کنون
انجمن ازدواج و خانواده پویای اردبیل منشی هییت مدیره فعال 1397/01/28 تا کنون