آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات اداری و پشتیبانی حامیان امداد عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1386/12/25 تا کنون