آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن توانا کارکنان تربیت بدنی شهرستان شوش ثبت شده شماره 547 مدیرعامل فعال 1388/05/26 تا کنون