آمار کلی

کد ملی: 540002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارتاک سنگ کویر بازرس اصلی خارج شده 1396/04/18 تا 1398/02/18