آمار کلی

کد ملی: 532977XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران پژوهان فیدار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/02/25 تا کنون