آمار کلی

کد ملی: 063942XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ویرا زیست یار اسفراین عضو هیئت مدیره فعال 1395/03/05 تا کنون