آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مکانیزاسیون کشاورزی شالی کاشت گیل نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/03/21 تا 1397/05/11