آمار کلی

کد ملی: 342228XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مها میگوی خلیج فارس بازرس اصلی فعال 1397/06/14 تا کنون
مها میگو نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/02/17 تا کنون