آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی همیاران دانای توس عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/07/16 تا 1394/04/30