آمار کلی

کد ملی: 172849XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی تیل نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/09/22 تا کنون