آمار کلی

کد ملی: 094490XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن سازان دلند درب نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/25 تا کنون