آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طرح و نقش مرو پارسیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1386/09/14 تا 1389/03/17