آمار کلی

کد ملی: 057987XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 3

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور کوشا پایدار رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/24 تا کنون
گروه صنعتی سدید نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/06 تا کنون
توسعه سازه های دریایی تسدید رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/13 تا کنون
صنعتی دریایی ایران رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/05/27 تا 1396/09/28
فرادست انرژی فلات مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/01/16 تا 1394/09/09