آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی پایا تجارت جم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1387/07/27 تا 1389/10/08