آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مبادلات مرزنشینان کار آفرینان وزینه سردشت بازرس اصلی خارج شده 1389/01/29 تا 1394/03/21