آمار کلی

کد ملی: 222962XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برق رسانی رعد ساحل نور رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/23 تا کنون
مجموعه قصر ستاره انار نور رئیس هیئت مدیره فعال 1395/04/23 تا کنون