آمار کلی

کد ملی: 970000

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رفاه اندیش پویا توان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/01/15 تا 1397/11/11
دیاکو جوانه آبرون عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/05 تا کنون
مرزگستران صنعت و دانش آرتا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1394/04/06 تا کنون
خدمات فنی آزمایشگاهی خاک پی سنج عمران رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/12/18 تا کنون