آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تحقیق و کاوش امید یادگاران بازرس علی البدل خارج شده 1393/10/15 تا 1395/10/16