آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زرچکان مزرعه عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/08/14 تا 1395/08/05