آمار کلی

کد ملی: 462166XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی صبح صادق چهارمحال بازرس اصلی فعال 1395/12/13 تا کنون
مردم گاز دهکرد بازرس اصلی فعال 1392/04/04 تا کنون