آمار کلی

کد ملی: 125010XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرش ماه نشان کاشان بازرس اصلی فعال 1397/03/28 تا کنون