آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جماران سعدآباد ثبت 1453 بازرس اصلی فعال 1388/12/20 تا کنون