آمار کلی

کد ملی: 065195XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دیبا سیستم قهستان عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/10 تا کنون